VEDENIE  ÚČTOVNÍCTVA
•   Kompletné spracovanie účtovnej agendy (jednoduché a     podvojné účtovníctvo)
ÚČTOVNÝ DOZOR
   Dohľad nad správnym účtovaním
REVÍZIA ÚČTOVNÍCTVA
   Revízia a kontrola účtovníctva
PORADENSKÉ SLUŽBY
   Konzultácie a poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
DAŇOVÉ PRIZNANIA
   Spracovanie daňových priznaní (DPFO, DPPO, DPH)
OSTATNÉ SLUŽBY
   Finančná analýza hospodárenia spoločnosti
   Príprava podkladov k čerpaniu úverov
   Spracovanie štatistických výkazov
   Zastupovanie klientov na úradoch
MZDOVÁ AGENDA
   Spracovanie miezd


Cena spracovania je paušálna suma podľa dohody, alebo pevná sadzba za doklad. V cene sú zahrnuté konzultácie a bežné mesačné výkazy vrátane priznania k DPH, spracovania ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov.